Untitled Document
 
 
   
 
[BS5215] 14K/18K 커브체인 팔찌
210,000원(기본가) 
 
[BS5217] 14K/18K 볼륨 통통하트(소) 할로우 팔찌
180,000원(기본가) 
 
[BS5335] 14K/18K 비엔나하트 한줄팔찌/발찌
49,000원(기본가) 
 
[BS5187]14K 아몬드스타 두줄팔찌
89,000원(기본가) 

 

 

 
 
 
[BS5506] 14K/18K 심플 사각체인(중) 팔찌
210,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5505] 14K/18K 심플 사각체인(소) 팔찌
138,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5504] 14K 금사 마름모링크 팔찌
220,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5503] 14K 금사 사각링크 팔찌
199,000원(기본가) 
 
 
 
 
[BS5499] 14K/18K 피넛볼 체인팔찌
267,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5489] 14K/18K 에스스틱 팔찌
134,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5486] 14K/18K 롤링박스체인 팔찌
259,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5485] 14K/18K 엘리스볼 두줄팔찌
225,000원(기본가) 
 
 
 
 
[BS5484] 14K/18K 스타즈 팔찌
198,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5488] 14K/18K 샹들리에 팔찌
524,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5487] 14K/18K 오블리앙 팔찌
429,000원(기본가) 
 
 
 
[FS5491] 14K/18K 코인스틱 발찌
193,000원(기본가) 
 
 
 
 
[FS5490] 14K/18K 큐블리 두줄발찌
188,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5452] 14K/18K 엘레강스 팔찌
407,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5451] 14K/18K 엘바로프 팔찌
359,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5450] 14K/18K 엔틱코인 팔찌
333,000원(기본가) 
 
 
 
 
[BS5449] 14K/18K 러브코인 팔찌
256,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5448] 14K/18K 체인클립 팔찌
195,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5447] 14K/18K 샹그리아 두줄팔찌
195,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5446] 14K/18K 클로버스 두줄팔찌
174,000원(기본가) 
 
 
 
 
[BS5428] 14K/18K 볼드체인 스틱팔찌
500,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5427] 14K/18K 커브체인 스틱팔찌
300,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5426] 14K/18K 아리엘 팔찌
186,000원(기본가) 
 
 
 
[BS5425] 14K/18K 클라리온 팔찌
270,000원(기본가) 
 
 
[1][2][3][4][5][6]